Utylizacja zuzytych materialów eksploatacyjnych z drukarek

Karta Przekazania Odpadu – to dokument, który świadczy, że biuro w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których posiadacz zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Każda firma, jaka generuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu